Diff

Differences From Artifact [99975a5e76]:

To Artifact [b7dddfc0b8]:


 1150  1150  	interp = appfs_TclInterp();
 1151  1151  	if (interp == NULL) {
 1152  1152  		APPFS_DEBUG("Error creating an interpreter.");
 1153  1153  
 1154  1154  		return;
 1155  1155  	}
 1156  1156  
 1157     -	appfs_call_libtcl(scriptObj = Tcl_NewStringObj(script, scriptLen);)
     1157 +	appfs_call_libtcl(
     1158 +		scriptObj = Tcl_NewStringObj(script, scriptLen);
     1159 +
     1160 +		Tcl_IncrRefCount(scriptObj);
     1161 +	)
 1158  1162  
 1159  1163  	if (scriptObj == NULL) {
 1160  1164  		APPFS_DEBUG("Error creating a script object.");
 1161  1165  
 1162  1166  		return;
 1163  1167  	}
 1164  1168  
 1165     -	appfs_call_libtcl(tcl_ret = Tcl_EvalObjEx(interp, scriptObj, TCL_EVAL_DIRECT);)
     1169 +	appfs_call_libtcl(
     1170 +		tcl_ret = Tcl_EvalObjEx(interp, scriptObj, TCL_EVAL_DIRECT);
     1171 +		Tcl_DecrRefCount(scriptObj);
     1172 +	)
     1173 +
 1166  1174  	if (tcl_ret != TCL_OK) {
 1167  1175  		appfs_call_libtcl(
 1168  1176  			APPFS_DEBUG("Script returned error %i: %s", tcl_ret, Tcl_GetStringResult(interp));
 1169  1177  		)
 1170  1178  	}
 1171  1179  
 1172  1180  	return;